Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SJA007 - Disseny Energètic de Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final

70%

Avaluació continuada

30%

Criteris de superació

 

En totes les convocatòries d'avaluació d'esta assignatura es treballarà amb dos tipus d'activitats d'avaluació: Prova final (Examen) i Proves d'Avaluació contínua.

La prova final serà de caràcter obligatori i recuperable, mentres que les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.

La nota final serà el resultat de la combinació de les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació ponderades amb els pesos indicats en la taula següent:

 

Activitat d'avaluació

Descripció

Carácter

Pes (%)

Proba final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la que l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats. Com a material de suport l'alumne podrà utilitzar calculadores, taules, material bibliogràfic i apunts de classe. La duració màxima de la prova final serà de quatre hores

Obligatori

Recuperable en les sigüents convocatories del curs acadèmic

70

Proba d'avaluació continua

Realització de dos Informes tècnics relacionats amb dos pràctiques de laboratori programades en el curs. L'alumne deurà d'utilitzar dades mesurats y/o programació d'algoritmes informàtics per a realitzar els càlculs a presentar en els dits informes. (10 +10 = 20%)

Informe tècnic en què es presenta l'estudi d'un cas plantejat al principi del curs relacionat amb el bloc del Marco energètic. (10%) Els informes presentar corresponents a este tipus de proves podran realitzar-se de forma individual o en grups reduïts de tres persones màxim.

Es donarà un termini de temps suficient perquè es desenrotllen en hores de treball autònom de l'alumne i seran entregats a través d'una tasca generada en l'aula virtual de l'assignatura

No Obligatoria

No recuperable

30

La nota final de l'assignatura serà la suma d'ambdós qualificacions. Per a poder sumar-se a la nota final s'haurà d'obtindre un mínim de 1,5 punts sobre 3 en l'Avaluació Contínua i 3,5 punts sobre 7 en l'Examen final.

La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en què s'ha matriculat l'alumne (incloent la convocatòria extraordinària) .

Es comptabilitzarà com presentat en la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presente a l'examen final