Temari

Temari

BLOC 1. Conceptes bàsics
1. El procés catalític.
2. El cicle catalític. Característiques del catalitzador, activitat i selectivitat. Estereoquímica.
3. Tècniques experimentals avançades en química organometàl·lica.
BLOC 2. Disseny de catalitzadors
4. Disseny de catalitzadors estables. Propietats aportades al metall pels lligands carbè N-heterocíclic, fosfines i lligands nitrogenats. Estudi de l'efecte quelat i pinça.
5. Disseny de catalitzadors quirals. Síntesi de lligands quirals mètodes de metal·lació i aplicacions en processos catalítics enantioselectius.
BLOC 3. Reaccions fonamentals
6. Estudi de la relació estructura del catalitzador amb les propietats catalítiques.
7. Propietats dels catalitzadors en processos catalítics de formació d'enllaços carboni-carboni, oxidació-reducció i activació de molècules xicotetes.
8. Aplicacions dels catalitzadors dissenyats en processos industrials.