Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir un 5 sobre 10 a la prova escrita i realitzar i presentar oralment un treball acadèmic.

Proves escrites (60% de la nota final).

Es durà a terme una prova escrita.

Duració: 2 hores. Es resoldran exercicis i problemes relacionats amb els temes que es descriuen en el programa.

 

Elaboració de treballs acadèmics i exposició oral (40% de la nota final).

L'estudiantat haurà d'elaborar treballs acadèmics i realitzar una exposició oral.

 

Sistema de recuperació

En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de treballs acadèmics (40% de la nota total) i l'estudiantat haurà d'examinar-se de la prova escrita (60% de la nota total) .

Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura quan es presente a la prova escrita.