Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP416 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

a) L'estudiantat ha d'obtenir un 5 per a aprovar.

b) Avaluació mitjançant l'assistència a classe i la participació junt amb una presentació final: l'estudiantat ha d'aprovar totes les parts.

Aquest és un Màster presencial. És per això que l'assistència a classe és obligatòria. Com que el disseny de l'ensenyament d'aquest mòdul fa necessària la presencialitat, la no assistència a classe pot resultar en un suspens en l'assignatura.

Com a futurs professors d’anglés, el vostre domini de la llengua anglesa és essencial ja que sou el major referent per als vostres estudiants. És per això que el nivell d’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits condicionarà la vostra nota final. De fet, si l’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits conté errades fonètiques, sintàctiques, gramaticals u ortogràfiques, etc…que acaben afectant e interferint en la comprensió del missatge que es preten vehicular, suspendreu l’assignatura.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.