Activitats

Ensenyaments teòrics

2,5 28
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22,5 27
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Escollir la tècnica d'investigació de mercats adequada al problema plantejat.

Presentar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.

Redactar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.

Saber realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.

Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys

Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant la que resulta pertinent per a la presa de decisions.

Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col · lectives en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.

Tenir una actitud proactiva davant dels possibles canvis que es produeixin en la seva tasca professional i / o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar el vocabulari tècnic propi de la matèria.

Seleccionar i utilitzar de forma apropiada les eines de investigació de mercats

Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts de informació tant en format tradicional com electrònic.

Preparar documents i informes presentats en un text escrit de forma comprensible organitzada, documentada i il · lustrada

Manejar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatius per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions.

Identificar els objectius i les necessitats d'informació per el disseny de la investigació de mercats.