ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

En primera convocatoria per aprovar l'assignatura hi ha que obtindre un cinc almenys, a la suma de les tres parts. El pes de cada una es  Examen escrit 60%, memories e informes de pràctiques 10%  Projectes, 30% 

Convocatoria 2: Examen escrit 60%, memories e informes de pràctiques 10% (Es tindrà en compte la nota obtinguda en la Convocatoria 1). Projectes, 30% (Es tindrà en compte la nota obtinguda en la Convocatoria 1)

Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria, si l'alumne es presenta a l'examen escrit.

L'estudiantat que per causes justificades no puga assistit regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrá solicitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.