AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I. FONAMENTS DE BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA MOLECULAR
Tema 1. Frementació.

Tema 2. Enzims.

Tema 3. Enginyeria genètica.

II BIOTECNOLOGIA BLANCA
Tema 4. Biorreactores.

III. BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA I RAMADERA
Tema 5. Biotecnologia en vegetals.

Tema 6. Biotecnologia en animals.

IV. ALTRES APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES
Tema 7. Biotecnologia del medi ambient.

Tema 8. Biomedicina.

Tema 9. Biotecnologia analítica.

Tema 10. Genoma humà.

V. PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Pràctica I. Extracció d'àcids nucleics. Tècnica PCR. 
Pràctica II. Clonació d' ADN. Transformació i selecció bacteriana
Pràctica III. Pràctica de camp. Visita a empresa de biotecnologia.