Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1818 - Protecció de Cultius

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació serà continuada i es farà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat i l'estudiantat. A cada activitat se li ha assignat un valor diferent. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

 

Examen de teoria: Valdrà fins a 35 punts i consistirà en un examen escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura. Per a superar-lo cal obtenir-hi una puntuació mínima de 5 sobre 10. El sistema de recuperació d’aquesta part del temari serà un examen anàleg al descrit.

 

Exàmens de pràctiques: Valdran fins a 15 punts, i consistiran en un examen escrit a base de preguntes breus sobre la pràctica, o bé un informe, segons el tipus de pràctica. Per superar cada examen/informe, caldrà obtenir-hi una nota mínima de 5 sobre 10. El sistema de recuperació d'aquesta activitat serà un examen sobre les pràctiques no superades on caldrà obtenir-hi una puntuació mínima de 5 sobre 10.

 

Treballs de curs: La part d'exposició i resum tindrà un valor de fins a 15 punts. El professorat concertarà cita amb l'estudiantat per a realitzar una tutoria on s'avaluarà el grau de preparació del treball i la capacitat de síntesi dels continguts. Posteriorment, es farà una presentació en Powerpoint d'un quart d'hora, dins de l’horari lectiu i, anteriorment, s’haurà lliurat un resum escrit del contingut del seminari, que estarà a disposició de tot l'estudiantat.

 

Tutories: Estaran relacionades amb els treballs de curs i els horaris quedaran fixats per a cada grup d'estudiants en funció del treball a realitzar. Valdran un màxim de 5 punts i en cap cas serviran per aprovar l'assignatura. No obstant, també es poden pactar tutories si l'estudiantat prepara alguna activitat lliure.

 

Col·leccions d'insectes i patògens d’interès agrícola i males herbes: cada estudiant o estudianta pot preparar una col·lecció d'insectes, una de símptomes de patògens i una de males herbes. Valdran un màxim de 10 punts cadascuna i en cap cas serviran per aprovar l’assignatura. Caldrà lliurar-les en la data pactada, anterior a la de l’examen final.

 

En cas que un estudiant o estudianta no obtinguera els punts necessaris per a superar la matèria, ja siga per no haver fet alguna de les activitats, o per no haver-ne superat alguna, es considerarà la possibilitat que repetisca la o les parts implicades, o haurà d'examinar-se dels continguts de tot el temari, fins i tot de les pràctiques. En aquest cas, per a superar la matèria, caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10.

 

Es considerarà com a presentat a la convocatòria qualsevol estudiant o estudianta que s’haja examinat almenys de teoria (35 punts)  i que, juntament, amb alguna altra part de l’assignatura represente l’equivalent a 60 dels 100 punts de la seua valoració total.