Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1858 - Música i Projectes en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

AVALUACIÓ-BLOC 1.

La nota consta de 2 apartats:

- Les carpetes d'aprenentatge i/o portafolis suposarà un 70% de la nota final. Aquest percentatge es divideix de la següent manera:

-Exposició, defensa i qualitat del treball: 30%

-Aportacions a la Innovació Educativa: 30%

-Materials de suport: 10%

- La resolució d'exercicis i problemes suposarà un 30% de la nota final.


AVALUACIÓ-BLOC 2.

La nota consta de 2 apartats:

- Les carpetes d'aprenentatge i/o portafolis suposarà un 70% de la nota final. Els treballs que no s'hagen entregat en la primera convocatòria es podran recuperar en la segona convocatòria.

- La resolució d'exercicis i problemes suposarà un 30% de la nota final. Els treballs que no s'hagen entregat en la primera convocatòria es podran recuperar en la segona convocatòria

En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries l'alumnat s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el nou curs no es tindran en compte les qualificacions obtingudes en el curs anterior.


CRITERIS COMUNS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DELS BLOCS 1 i 2.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir un 5 sobre 10 en cadascun dels blocs.

Es donarà la consideració de “Presentat” a l'assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'hagi presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifiqui en la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, per a la segona convocatòria es podrà recuperar els treballs, que no s'hagen lliurat o estiguen suspesos.

Tant les tasques pràctiques com els treballs s'han de realitzar durant el curs segons el calendari establert. Per tant, no es podrà fer cap pràctica ni entregar cap treball una vegada hagen finalitzat les classes.