Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1824 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’educació plàstica i visual.

DD26 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.

DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.

DDUJI30 - Fomentar l’enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l’observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesi vinculats a aquestes.

DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.

DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l’aprenentatge artístic en l’educació infantil.

Resultats d'aprenentatge

R23 - Utilitzar el llenguatge plàstic amb finalitats expressives i/o comunicatius de manera autònoma, creativa i flexible.

R23 - Ser capaç de comprendre i analitzar els dibuixos dels xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys.

R23 - Saber utilitzar materials i tècniques artístiques i conèixer les seues qualitats plàstiques i expressives aplicades a les obres o produccions de la cultura visual.

R23 - Saber proposar i programar activitats plàstiques amb finalitats didàctiques relacionades amb els continguts teòrics de l'assignatura.

R23 - Saber implicar-se en la realització de treballs plàstics i didàctics col·laborant en xicotets i grans grups, apreciant la participació i el treball cooperatiu.

R23 - Saber explicar els conceptes de l'educació artística en el context educatiu.

R23 - Saber analitzar i aplicar les propostes metodològiques plantejades en l'assignatura i ser capaç de contrastar opinions raonades i intercanviar punts de vista amb els companys i companyes de classe referents als temes tractats en l'aula.

R23 - Aplicar els conceptes adquirits, avaluar el procés i els resultats, realitzar una anàlisi crítica per a saber introduir rectificacions.