MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Es durà a terme una avaluació contínua en la qual l'alumnat ha de realitzar:
a. Exàmens escrits:
 Per avaluar l'aprenentatge teòric, es realitzaran dos exàmens parcials escrits que constaran de preguntes de desenvolupament i preguntes tipus test, el primer com avaluació de la part teòrica impartida durant el primer quadrimestre (Mètodes epidemiològics), i el segon com a avaluació de l'contingut teòric del segon quadrimestre (Medicina Basada en l'Evidència. Medicina Preventiva i Salut Pública). S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en cada un d'aquests exàmens escrits per considerar-superats. La superació d'aquests exàmens permet eliminar matèria. Aquells estudiants que no superin algun d'aquests exàmens (qualificació <5) hauran de presentar-se a el (s) parcial (és) no superat (s) a la convocatòria d'examen final. Cadascun d'aquests exàmens suposarà un 20% de la nota final
 Al llarg de el curs es realitzaran també proves d'avaluació contínua de l'adquisició de coneixements (un màxim de quatre), mitjançant exàmens escrits de preguntes tipus test i / o problemes, constituint la seva suma un 10% de la nota final
b. La resta de proves, orientades a avaluar l'aprenentatge pràctic i la suma constitueix un 50% de la nota final, es sumaran a l'anterior només en la situació d'haver superat el mínim requerit en cada un dels dos exàmens parcials escrits. S'exigirà la realització de al menys un 80% de les activitats pràctiques programades per incorporar la seva suma a la nota final, i obtenir una nota mitjana mínima de la suma de totes les activitats pràctiques de 5 sobre 10 (2,5 sobre 5 de la nota ponderada)
c. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent.
d. Es podrà presentar, abans de la data de la segona convocatòria ordinària, versions revisades i / o millorades dels treballs que no hagin arribat a una nota mínima estipulada prèviament per a cada activitat, o bé per tal de pujar nota.
B) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat a la convocatòria són haver realitzat els dos exàmens teòrics, bé en les avaluacions parcials o en qualsevol de les dues convocatòries, i la realització d'un 80% de les activitats pràctiques programades ( proves corresponents a l'avaluació dels treballs en grup, avaluació dels exercicis dels laboratoris, i casos pràctics)