Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1755 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Curs 6 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Taller d'habilitats i simulació

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució de casos

0%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

• Portafolis 10%. Realització d'un portafolis individual amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió d'aquestes. Serà un portafolis comú de les assignatures del curs. Es lliurarà al final. Carpeta d'aprenentatge: 10%. La carpeta d'aprenentatge s'avaluarà amb els seminaris de simulació clínica, que estaran distribuïts al llarg de tot el curs

• Taller d'habilitats i Exercicis de Simulació a la ACOE: 80% - Rúbrica de l'activitat assistencial 5% - Mini-cex o similar 10% - ECOE (es realitzarà al final de curs) 65%

Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser el 50% o més en cada apartat dels anteriors.

El portafolis és recuperable en 2ª convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolis per a la 2ª convocatòria

La ACOE o la assistència a pràctiques no és recuperable a la segona convocatòria. La carpeta d'aprenentatge tampoc és recuperable a la segona convocatòria