Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme obtenint la suma de les valoracions parcials dels següents apartats:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA (30% de la nota final)

A.1. Resolució d'exercicis i problemes (20%). Avaluats mitjançant un treball a presentar per l'alumne. Nota mínima (5/10)

  A.2. Observació i execució de tasques i pràctiques (10%). són preguntes o tasques de seminaris i pràctiques i/o assistències als mateixos (nota mínima: 5/10)

B) PROVA FINAL (70% de la nota final)

        B.1. Examen escrit (70%): nota mínima (5/10)

L'examen escrit constarà de 50 preguntes tipus test i un problema o cas pràctic sobre el qual es formularan 5 preguntes tipus test. La prova tipus test consistirà en 50 preguntes amb 4 possibles respostes i només una d'elles vàlida. Cada pregunta correcta valdrà 1 punt, descomptant-se 0,25 per cada resposta incorrecta. El problema o cas pràctic serà avaluat mitjançant 5 preguntes tipus test, puntuant 0,2 cada resposta correcta, sense restar puntuació si la resposta emesa és incorrecta o es deixa en blanc. 

Per tant la prova final (examen escrit) aporta 7 punts a la nota final: 6 punts les preguntes tipus test i 1 punt el problema o cas pràctic. És necessari obtindre almenys 3 punts en el test (50%) i 0,4 punts en el problema o cas pràctic, per a sumar les puntuacions obtingudes en l'Apartat A. 

Per a aprovar l'assignatura serà necessari reunir els següents requisits:

    1r) Concloure els casos, problemes o treballs programats superant la nota mínima de 5 punts en la seua avaluació (5/10)

    2n) Assistir a la totalitat dels seminaris programats i obtenint una nota mínima de 5 punts en la seua avaluació.

    3r) Obtindre una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en l'examen escrit.

    4t) Obtindre una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en el còmput global de tots els subapartats.

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

A) Examen escrit (70% nota final).

L'assistència a les sessions de seminaris i problemes és és de caràcter obligatori. 

Tant la "resolució d'exercicis i problemes" com l'"observació i execució de tasques i pràctiques" són activitats no recuperables en segona convocatòria. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació suposarà no aprovar l'assignatura.

Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.

En el cas que algun estudiant no supere alguna convocatòria únicament es guardarà la nota de l'apartat A, en cas d'haver superat aquesta avaluació.