HP1509 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es combinarà la lliçó magistral, amb la resolució d'exercicis i problemes, l'aprenentatge basat en problemes (ABP), l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge a través de l'aula virtual.

El professorat presentarà en classes els temes lògicament estructurats a través del Powerpoint amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa.

Els alumnes i les alumnes han d'analitzar i interpretar textos i mapes històrics, fomentar la interpretació, i implementar solucions adequades a partir de l'aplicació de fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

L'estudiantat ha de dur a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca, mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats que inclouen l'exposició oral.

El treball del professorat i de l'alumnat es completarà a través de l'ús de l'aula virtual.