Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1143 - Malalties de l'Aparell Digestiu i Endocrinològiques

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Taller d'habilitats i simulació

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

PUNTUACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA, sobre un màxim de 10 punts:

    Seminaris i Pràctiques: 30% (3 punts).

    Examen teòric tipus test incloent casos clínics: 70% (7 punts).

  

La puntuació derivada dels Seminaris i Pràctiques equival a 3 punts sobre el total de 10 punts de la nota final. S'obtindran els 3 punts si s'ha assistit a la totalitat de Pràctiques i Seminaris, i s'hagen omplitcorrectament totes les tasques que s'encomanen durant els mateixos. La consecució de 0 punts impedix presentar-se a l'examen teòric. En cas d'obtindremés de 0 punts i suspendre l'examen teòric, la puntuació d'este apartat es guardarà de cara a la recuperació de l'examen teòric, així com per a la repetició de l'assignatura si esta se suspén al final del curs. Si s'obtenen 0 punts en este apartat i es repetix l'assignatura, l'alumne estarà obligat a repetir igualment els Seminaris i Pràctiques.

Es considerarà com "presentat" a l'alumnat que s'haja presentat a la provafinal de l'examen teòric tipus test incloent casos clínics, o s'haja presentat a un 80% de les activitats d'avaluació obligatòria de l'assignatura.

Examen teòric tipus test incloent casos clínicsconstarà de 70 preguntes amb 4 respostes possibles de les quals nomésuna serà la correcta. Per cada 3 falladesen les respostes es restarà 1 punt sobre el màxim possible de 70 punts del test, és a dir, cada falladarestarà 1/3 de punt de 70. La puntuació màxima equival a 7 punts sobre el total de 10 punts de la nota final. Si no s'obtenen almenys 3.5 punts (35 punts del test) en este apartat quedarà suspés tot l'examen teòric.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori.La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatoria

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori.La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatoria

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguin superades es guardaran per a la següent convocatòria.

La activitat recuperable en segona convocatòria es l'examen teòric, i no ho són les pràctiques i seminaris.

Per a aprovar l'assignatura es necessiten almenys 5 punts sent imprescindible haver obtingut un 3.5 o més en l'examen teòric.

El examen teòric s'efectuarà un dia concret i tindrà una duració de 100 minuts.