Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1142 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Part teòrica: Ponderació 80% Examen Final: Consistirà en: 90 preguntes de resposta múltiple (test) de les que 3 errors restaran 1 encert
              
Part pràctica. Ponderació 20%
(el 10% correspon a les pràctiques de l'assignatura i el 10% a la nota de l'Portfolio)

Per aprovar l'assignatura serà necessari reunir els següents requisits:
  - Assistir a la totalitat de les pràctiques hospitalàries programades;
  - Assistir a la totalitat dels seminaris programats i realitzar la prova d'avaluació que allí se li requereixi per valorar el seu aprofitament;
  - Obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en la prova teòrica
D'acord amb la normativa d'avaluació de l'UJI, les Pràctiques Clíniques (externes) i Seminaris es consideren activitats docents / avluadores NO RECUPERABLES en 2a convocatòria.

Per superar l'assignatura serà necessari assistir a l'almenys a l'80% d'aquestes activitats programades. No és possible recuprear aquestes activitats docents / avauadores en la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura als estudiants que s'hagi presentat la prova final de l'examen escrit, o s'hagi presentat al 80% d'activitats d'avaluació obligatòries de l'assignatura.