EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 72
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

IIC04 - Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.

IIC08 - Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors. 

Resultats d'aprenentatge

EIC.3.5 - Redactar i presentar en anglès un manual d’aplicació informàtica de dispositius i xarxes mòbils. (CG04)

EIC.3.4 - Saber dissenyar aplicacions en dispositius i xarxes mòbils. (IIC04, IIC08)

EIC.3.3 - Conèixer la tecnologia de xarxa que permet la interconnexió de dispositius mòbils. (IIC04, IIC08)

EIC.3.2 - Conèixer les arquitectures informàtiques que permeten el disseny d’un sistema de dispositius mòbils (sistema encastat). (IIC04, IIC08)

EIC.3.1 - Comprendre les aplicacions informàtiques que es poden desenvolupar amb dispositius mòbils. (IIC04, IIC08)