EI1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura requereix aproximadament vuit hores de treball a la setmana entre hores presencials i no presencials. Les hores d'assistència presencial s'organitzaran en sessions de 2,5 hores setmanals per a les classes de teoria i sessions de dues hores per a les de laboratori durant les setmanes que es necessiten fins a impartir el total d'hores presencials que requereix l'assignatura. Les hores restants corresponen al treball que haurà de realitzar l'alumnat pel seu compte.

Les classes consistiran en la posada en comú i correcció de les activitats proposades durant la sessió anterior i que l’estudiantat haurà d'haver realitzat com a treball previ i en la resolució en grups d'estudiants de nous exercicis, relacionats amb la matèria d'estudi.

En les classes de laboratori es treballarà en grups i es resoldran els problemes plantejats en els butlletins de pràctiques.

El treball que haurà de realitzar l'alumnat en les hores no presencials consistirà a preparar les següents classes de teoria i de laboratori per mitjà de la realització d'una sèrie de tasques que estaran indicades en els corresponents entregables. A més, l'alumnat haurà de dedicar temps a l'estudi per a la preparació dels exàmens.