Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

LLIÇÓ 1: INTRODUCCIÓ AL DRET INTERNACIONAL TRIBUTARI

1. Concepte i funcions

1.1. Concepte de dret internacional Tributari
1.2. Funcions del dret internacional tributari
1.2.1. El problema de la doble imposició internacional
1.2.2. El problema de l'elusió fiscal internacional

2. Fons del Dret Tributari Internacional

2.1. Fonts normatives del dret tributari internacional
2.2. Legislació nacional: principals textos normatius
2.3. Convenis de doble imposició internacional signats per Espanya. Remissió
2.4. Dret comunitari

3. Principis del Dret Tributari Internacional

3.1. Principi de sobirania
3.2. Principis de repartiment de la competència fiscal entre estats
3.2.1. Principi d'universalitat
3.2.2. Principi de territorialitat
3.3. Principi de neutralitat
3.3.1 Neutralitat exportadora
3.3.2. Neutralitat importadora
 

4. La doble imposició internacional. Mètodes per l'eliminació

4.1. Mètode d'imputació
4.1.1. Mètode d'imputació íntegra
4.1.2. Mètode d'imputació ordinària
4.2. Mètode d'exempció
4.2.1. Mètode d'exempció integral
4.2.2. Mètode d'exempció amb progressivitat
4.3. La doble imposició econòmica.
4.3.1. Exempció de dividends
4.3.2. Deducció de l'impost subjacent.

LLIÇÓ 2. L'ELIMINACIÓ DE LA DOBLE IMPOSICIÓ INTERNACIONAL AL SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL

1. L'eliminació de la doble imposició jurídica en l'IRPF
2. L'eliminació de la doble imposició econòmica en l'IRPF.
3. L'eliminació de la doble imposició jurídica en l'Impost sobre Societats.
3.1. L'exempció de determinades rendes obtingudes al'estranger a través d'un establiment permanent.
3.2. La deducció o imputació ordinària.
4. L'eliminació de la doble imposició econòmica en l'impost sobre societats
4.1. L'exempció de dividends o participacions en beneficis de filials residents a l'estranger.
4.2. La deducció que preveu l'article 32 LIS.


LLIÇÓ 3. L'ELUSIÓ FISCAL INTERNACIONAL
1. Elusió fiscal i evasió fiscal
2. Conductes elusoras dels impostos.
3. Mesures coordinades de l'OCDE contra l'elusió fiscal.

3.1. L'estàndard internacional en matèria d'intercanvi d'informació i l'intercanvi automàtic d'informació.

3.2. El projecte BEPS.

3.3. Mesures antielusió en el model de conveni.
4. La lluita contra l'elusió fiscal a la Unió Europea
5. Mesures antielusió unilaterals.
5.1. Transparència fiscal internacional
5.2. La limitació a la deducció d'interessos.
5.3. La imputació dels drets d'imatge d'artistes i esportistes
5.4. Les llistes de paradisos fiscals. Mesures antiparadís.
5.5. Les operacions vinculades o preus de transferència

LLIÇÓ 4. LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
1. Normativa. Àmbit d'aplicació. Interpretació
2. Obligats per l'impost
3. Fet imposable
3.1. Consideracions generals
3.2. Els punts de connexió per a les diferents tipus de rendes
3.3. Exempcions
4. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent
4.1. Definició d'establiment permanent
4.2. Rendes imputables als establiments permanents
4.3. Determinació de la base imposable
4.4. Deute tributari
4.5. Període impositiu i meritació
4.6. Pagaments a compte
5. Rendes obtingudes sense establiment permanent
5.1. Base imposable
5.2. Quota tributària
5.3. Deduccions
5.4. Meritació
5.5. Declaració
5.6. La retenció a compte
6. Entitats en règim d'atribució de rendes
7. Opció per a contribuents residents d'altres estats de la Unió Europea

LLIÇÓ 5. ELS CONVENIS PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ
1. Els models de conveni. El model de conveni de la OCDE
2. Els convenis subscrits per Espanya
3. Àmbit d'aplicació dels convenis de doble imposició
4. La interpretació dels convenis de doble imposició
5. La delimitació de la potestat tributària mitjançant la subjecció a gravamen de les diferents classes de rendes i béns
5.3. Rendes immobiliàries
5.4. Beneficis empresarials
5.5. Beneficis empresarials procedents de la navegació marítima i aèria
5.6. Relacions entre empreses associades
5.6.1. Els preus de transferència
5.7. Dividends
5.8. Interessos
5.9. Cànons
5.10. Guanys de capital
5.11. Serveis personals independents (activitats professionals)
5.12. Les participacions de consellers
5.13. Rendes d'artistes i esportistes
5.14. Pensions.
5.15. Estudiants i professors
5.16. Altres rendes
5.17. Patrimoni
6. Mètodes per evitar la doble imposició
7. Les disposicions especials dels CDIS
8. Disposicions finals