Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1029 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

PRIMERA PART: DRET DE LES OBLIGACIONS I CONTRACTES MERCANTILS

Lliçó 1a. Obligacions i contractes mercantils

 1. Règim especial de les obligacions mercantils en el Dret espanyol. Fonts de les obligacions mercantils.
 2. Contracte civil i contracte mercantil. Classificació dels contractes mercantils. Règim bàsic.
 3. Problemes actuals de la contractació mercantil: a) Tipicitat i atipicitat. b) Contractació en sèrie: condicions generals de la contractació. Regulació en el Dret positiu: Llei 7/1998, de 13 d´abril. Definició. Requisits d'inclusió. Control de contingut: clàusules abusives. Accions. Altres qüestions. c) Referència a la contractació electrònica: regulació legal. Firma digital. Autoritats de certificació.
 4. Contractes d´empresa i tutela del consumidor. Contractes celebrats fora de l'establiment mercantil i contractes a distància.

Lliçó 2a. La compravenda mercantil (I)

 1. Concepte i característiques. Referència especial a la mercantilitat de la compravenda.
 2. Perfecció del contracte. Clàusules usuals en el tràfic mercantil.
 3. Objecte del contracte de compravenda.
 4. Contingut del contracte. Obligacions del venedor i del comprador: a) Venedor: obligació de lliurament i garantia per vicis o defectes ocults. Especial referència al règim del TR LGDCU 2007 i la LOCM 1996. Regulació comunitària en la matèria. b) Comprador: obligació de facilitar el lliurament y de pagar el preu.

Lliçó 3a. La compravenda mercantil (II).

 1. Transmissió de la propietat i del risc.
 2. Incompliment del contracte. La "compravenda de reemplaçament".
 3. Compravendes especials: a) Vendes de plaça a plaça. b) Vendes sobre documents. c) Vendes internacionals. Referència al Conveni de Viena d'11 d'abril de 1980. Els Incoterms. d) Vendes a terminis de béns mobles: Llei 28/1998, de 14 de juliol. Concepte, accions en cas d´impagament; registre i garanties (reserva de domini). e) Vendes fora de l'establiment (referència). f) Referència a les distintes "compravendes especials" regulades en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i la seua incidència sobre el nivell jurídic-privat.
 4. Contractes afins a la compravenda. Permuta. Subministrament. Referència al contracte estimatori.

Lliçó 4a. El contracte de comissió

 1. Concepte i característiques. Mercantilitat de la comissió.
 2. Perfecció del contracte. El rebuig de la comissió.
 3. Contingut del contracte. El privilegi del comissionista.
 4. Altres qüestions: a) Comissió de garantia. b) Autoentrada del comissionista. c) Problemàtica de la "comissió" de transport (remissió).

Lliçó 5a. Contractes de distribució

 1. Significat i contingut. Referència a la normativa concurrencial.
 2. El contracte d'agència comercial.
 3. El contracte de concessió comercial. Concepte, funció econòmica i contingut.
 4. La distribució selectiva.
 5. El contracte de franquícia.

Lliçó 6a. El contracte de transport

 1. Intervenció administrativa en el transport.
 2. El transport en la seua dimensió internacional. Fonts de regulació en atenció al mitjà de transport: transport marítim, terrestre, aeri i multimodal.
 3. El contracte de transport en el Dret espanyol: a) Transport de coses. Elements personals del contracte (transportista contractual i efectiu; carregador; referència a la figura del destinatari); documentació del contracte: la "carta de port". Contingut. Responsabilitat del transportista per pèrdua, avaries i retard. Transport amb pluralitat de transportistes. b) Transport de persones. Règim jurídic.

Lliçó 7a. Els contractes de dipòsit, compte corrent i préstec mercantils

 1. El dipòsit mercantil.
 2. El compte corrent mercantil.
 3. El préstec mercantil.

Lliçó 8a. Contractes bancaris (I)

 1. Les entitats de crèdit: concepte, classes i regulació.
 2. La protecció del client bancari: les normes sobre transparència bancària.
 3. La contractació bancària i la defensa dels consumidors i usuaris.
 4. El compte corrent bancari. El servei de caixa. La transferència.
 5. Els dipòsits bancaris.

Lliçó 9a. Contractes bancaris (II)

 1. El préstec.
 2. L'apertura de crèdit.
 3. El descompte.
 4. El factoring.
 5. El leasing.

Lliçó 10a: Contractes bancaris (III)

 1. Els crèdits documentaris.
 2. Les garanties bancàries.
 3. Les targetes bancàries.
 4. El servei de caixes de seguretat.

Lliçó 11a. Règim jurídic del mercat de valors

 1. Els valors negociables i els instruments financers. Les Empreses de Serveis d´Inversió. Mercat primari i mercats secundaris. La CNMV. Les normes de conducta en els mercats de valors.
 2. Les operacions en els mercats de valors. La comissió bursàtil. El préstec de valors. Les OPS i OPV. Les OPAs. Els contractes de serveis d'inversió.

Lliçó 12a. Els contractes d'assegurances

 1. Aspectes institucionals de l'activitat asseguradora. Estatut jurídic de l'empresa d'assegurances. Ordenació i supervisió pública de les assegurances privades.
 2. El contracte d'assegurança. Concepte i característiques. Classes.
 3. Elements del contracte: els subjectes, el risc i l'interès. 4. Perfecció i documentació del contracte.

Lliçó 13a. Els contractes d'assegurança (continuació)

 1. Les assegurances contra danys. Doctrina general. L'interès. El principi indemnitzatori. Suma assegurada i valor de l'interès. Les "pòlisses estimades".
 2. Pluralitat d'assegurances: assegurances múltiples; coassegurança.
 3. Determinació del dany.
 4. Subrogació de l'assegurador.

Lliçó 14a. Modalitats de l´assegurança contra danys

 1. Assegurança contra incendis.
 2. Assegurança contra robatori.
 3. Assegurança de transport terrestre.
 4. Assegurança de lucre cessant.
 5. Assegurança de crèdit.
 6. Assegurança de caució.
 7. Assegurança de responsabilitat civil.
 8. Assegurança de defensa jurídica.
 9. La reassegurança.

Lliçó 15 ª. Les assegurances de persones

 1. Classificació.
 2. Assegurances de vida. Modalitats. Elements personals. Especial referència al beneficiari. Delimitació del risc. Contingut i efectes del contracte.
 3. Assegurança d'accidents.
 4. Assegurances de malaltia i assistència sanitària.
 5. Plans i fons de pensions (referència).


SEGONA PART: DRET CONCURSAL

Lliçó 16a: Introducció al dret concursal

 1. La funció del dret concursal.
 2. El dret concursal mercantil anterior a la Llei Concursal de 2003: la fallida i la suspensió de pagaments.
 3. Els principis bàsics de la Llei Concursal de 2003: a) la unitat legal; b) la unitat de disciplina; c) la unitat de sistema.
 4. Les reformes de la Llei Concursal.
 5. El Text Refós de la Llei Concursal: Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig.
 6. Els jutges mercantils i les seues competències en el concurs.

Lliçó 17a: La declaració de concurs (I): pressupostos

 1. El pressupost subjectiu: qualsevol deutor.
 2. El pressupost objectiu: la insolvència.
 3. El pressupost formal: la sol·licitud de declaració de concurs. La distinció entre concurs voluntari i concurs necessari.
 4. Contingut de la interlocutòria de declaració de concurs.
 5. Tramitació processal del concurs.

Lliçó 18a: La declaració de concurs (i II): efectes

 1. Els efectes sobre el deutor: a) efectes sobre les facultats patrimonials; b) efectes sobre l'exercici de l'activitat professional o empresarial; c) efectes sobre les comunicacions, residència i lliure circulació; d) efectes sobre el deutor persona jurídica.
 2. Els efectes sobre els creditors: a) efectes sobre els procediments individuals; b) efectes sobre els crèdits amb garantia real; c) efectes sobre els crèdits en particular: la prohibició de compensació, la suspensió de meritació d'interessos i la interrupció de la prescripció.
 3. Els efectes sobre els contractes pendents d'execució: a) regla general i supòsits especials; b) possibilitats de resolució dels contractes; c) supòsits de rehabilitació de contractes; d) els contractes de treball.

Lliçó 19a: L'administració concursal

 1. Concepte i composició de l'òrgan.
 2. Sobre l'estat actual de la regulació de la figura.
 3. L'estatut jurídic dels administradors concursals: a) nomenament; b) exercici del càrrec; c) retribució; d) responsabilitat; e) cessament.
 4. Les funcions de l'administració concursal. En especial, l'informe de l'administració concursal.
 5. Els auxiliars delegats.

Lliçó 20a: La massa activa del concurs

 1. El concepte de massa activa i els béns que la integren.
 2. La formació de l'inventari de la massa.
 3. La venda de béns de la massa en fase comú.
 4. La reintegració de la massa del concurs mitjançant les anomenades accions rescissòries: a) concepte de perjuí: regla general i presumpcions; b) legitimació activa i passiva; c) actes no rescindibles; d) procediment; e) altres accions d'impugnació.
 5. La separació de béns de la massa.

Lliçó 21a: La massa passiva del concurs

 1. Concepte de massa passiva. La distinció entre crèdits concursals i crèdits contra la massa.
 2. La comunicació i el reconeixement de crèdits.
 3. La classificació dels crèdits concursals: a) crèdits amb privilegi especial i amb privilegi general; b) crèdits ordinaris; c) crèdits subordinats.
 4. La llista de creditors i la seua importància dins de l'informe de l'Administració concursal.

Lliçó 22a: Les solucions del concurs (I): el conveni

 1. L'obertura de la fase de conveni.
 2. La tramitació ordinària del conveni: a) la presentació i admissió a tràmit de les propostes de conveni; subjectes legitimats; b) contingut de les propostes; c) l'acceptació del conveni en la junta de creditors i la tramitació escrita; d) l'aprovació judicial del conveni.
 3. El règim especial de la proposta anticipada de conveni. Moment i especialitats.
 4. Els efectes del conveni.
 5. El compliment del conveni i les conseqüències de l'incompliment.

Lliçó 23a: Les solucions del concurs (i II): la liquidació

 1. L'obertura de la fase de liquidació: supòsits i efectes.
 2. Tramitació i aprovació del pla de liquidació.
 3. Desenvolupament de les operacions de liquidació.
 4. El pagament dels crèdits als creditors.

Lliçó 24a: La qualificació del concurs

 1. La finalitat de la qualificació. Supòsits en què pertoca.
 2. La distinció entre concurs fortuït i concurs culpable. Supòsits especials i presumpcions de culpabilitat.
 3. Les persones afectades per la qualificació del concurs: a) el deutor; b) els administradors o liquidadors del deutor persona jurídica; c) els còmplices.
 4. La tramitació de la secció de qualificació.
 5. La sentència de qualificació: a) contingut; b) efectes personals i patrimonials: en especial, la inhabilitació i la cobertura del dèficit concursal; c) recursos.

Lliçó 25a: La conclusió i la reobertura del concurs

 1. Les causes de conclusió del concurs.
 2. La rendició de comptes de l'administració concursal i el tràmit d'oposició.
 3. La interlocutòria de conclusió del concurs: publicitat i efectes.
 4. Sobre el benefici de l'exoneració del passiu insatisfet ("segona oportunitat") (remissió).
 5. La reobertura del concurs.

Lliçó 26a: El dret preconcursal

 1. Regulació actual de la preconcursalitat.
 2. Comunicació al jutjat de l'obertura de negociacions ambos els creditors: a) efectes sobre els creditors; b) efectes sobre el deutor.
 3. Dels acords de refinançament: a) justificació de la figura; b) modalitats: acords col·lectius i singulars; c) homologació judicial dels acords de refinançament: requisits i efectes de l'homologació; en particular, sobre l'extensió dels efectes; d) incompliment de l'acord de refinançament.
 4. Sobre l'acord extrajudicial de pagaments (AEP): a) pressupostos; b) del nomenament del mediador concursal; c) sobre l'aprovació de l'AEP; d) eficàcia, compliment i conseqüències de l'incompliment.
 5. Sobre el concurs consecutiu: a) concepte i modalitats; b) especialitats del concurs consecutiu a un AEP.