Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1027 - Dret Financer II

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

Lliçó 1 EL SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL

1. El sistema tributari estatal:
1.1 Evolució històrica.
1.2 Impostos directes.
1.3 Impostos indirectes.
1.4 Altres prestacions tributàries.
2. Sistema tributari i organització territorial.
2.1 Comunitats autònomes.
2.2 Entitats locals.
3. Efectes de la Unió Europea sobre la configuració del sistema tributari.


Lliçó 2 L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1. Fonts reguladores.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable i exempcions.
3.1 Període impositiu i meritació.
3.2 Imputació temporal d'ingressos i despeses.
4. Subjecte passiu: contribuent
4.1 Normes generals.
4.2 Atribució de rendes.
4.3 Individualització de la renda gravable.
5. Base imposable: concepte; general i de l'estalvi; regles especials de valoració.
5.1 Rendiments del treball.
5.2 Rendiments del capital.
5.3 Rendiments d'activitats empresarials i professionals.
5.4 Guanys i pèrdues patrimonials.
5.5 Imputació de rendes: règims especials i IIC en paradisos fiscals.
5.6 Integració i compensació.

6. Base liquidable general i de l'estalvi: reduccions i compensació.
7. Deute tributari: subjetivización per circumstàncies personals i familiars.
7.1 Tarifes estatal i autonòmica: quota íntegra.
7.2 Deduccions de la quota estatals i autonòmiques: la quota líquida.
7.3 La quota diferencial.
8. Tributació familiar.
9. Gestió de l'impost:
9.1 La declaració-liquidació. Esborrany de declaració
9.2 Ingressos a compte: retencions i altres pagaments a compte.
9.3 Liquidació provisional.
9.4 Devolució d'ofici.
9.5 Deures formals.
10. Infraccions i sancions: remissió.


Lliçó 3 IMPOST SOBRE SOCIETATS

1. Fonts normatives.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable i exempcions.
3.1 Període impositiu i meritació.
4. Subjectes passius: residència i domicili.
5 Base imposable: concepte.
5.1 Ingressos computables.
5.2 Despeses deduïbles.
5.3 Despeses no deduïbles.
5.4 Valoració d'ingressos i despeses.
5.5 Determinació dels increments i disminucions de patrimoni.
5.7 La compensació de bases imposables negatives.
6. Deute tributari:
6.1 Tipus de gravamen i quota íntegra.
6.2. Deduccions de la quota.
6.3. Bonificacions en la quota: classes.
6.4 Les deduccións de la cuota para incentivar actividades.
7. Gestió de l'impost.
7.1 Declaració–liquidació.
7.2 Retencions i ingressos a compte.
7.3 Deures formals.
8. Infraccions i sancions: remissió.
9. Règims especials:
9.1 Entitats exemptes.
9.2 Empreses de reduïda dimensió.
9.3 Grups de societats.
9.4 Cooperatives.
9.5 Altres.


Lliçó 4 IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1. Fonts normatives.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable i exempcions. Meritació.
4. Subjecte passiu.
5. Tributació de rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.
6. Tributació de rendes obtingudes sense establiment permanent.
7. Opció per als contribuents comunitaris per a tributar pel IRPF.


Lliçó 5 IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

1. Fonts normatives.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable i exempcions: patrimoni i activitat empresarial en cas de transmissió gratuïta.
4. Sujectes passius.

5. Base imposable i liquidable. Criteris de valoració.

6. Deute tributari: límits i deduccions.

7. Gestió

Lliçó 6 IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

1. Fonts normatives.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable i meritacions.
4. Subjectes passius.
5. Responsables.
6. Base imposable:
6.1 Adquisicions "mortis causa".
6.2 Adquisicions "inter vivos".
6.3 Comprovació de valors.
7. Base liquidable.
8. Deute tributari.
8.1 Tarifa i quota íntegra.
8.2 Quota tributària.
9. Normes especials.
10. Gestió.
10.1 Declaració.
10.2 Autoliquidació.
10.3 Pagament.
9. Infraccions i sancions: remissió.


Lliçó 7 IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

1. Fonts normatives.
2. Modalitats de l'impost. Caràcters.
3. Transmissions patrimonials oneroses.
3.1 Fet imposable.
3.2 Delimitació amb l'IVA.
3.3 Subjectes passius.
3.4 Quantificació.
4. Operacions societàries.
4.1 Fet imposable.
4.2 Subjectes passius.
4.3 Quantificació.
5. Actes jurídics documentats.
5.1 Documents notarials. Especial referència a la quantificació variable.
5.2 Documents mercantils.
5.3 Documents administratius.
6. Exempcions.
7. Meritacions.
8. Gestió
8.1 Autoliquidació.
8.2 Comprovació de valors.
8.3 Altres deures formals.
9. Devolucions.


Lliçó 8 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

1. Fonts normatives.
2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable:
3.1 Operacions interiors.
3.1.2 Entrega de béns.
3.1.2 Prestacions de serveis.
3.2 Adquisicions intracomunitàries.
3.3 Importacions.
3.4 Supòsits de no subjecció.
3.5 Exempcions.
4. Meritació.
5. Subjectes passius.
6. Base imposable.
7. Tipus de gravamen.
8. Repercussió de l'impost.
9. Deducció de l'impost. Naturalesa.
9.1 Normes generals.
9.2 Supòsits especials.
10. Devolució.
11. Règims especials.
11.1 Règim simplificat.
11.2 Règim de l'agricultura, ramaderia i pesca.
11.3 Règim del recàrrec d'equivalència.
11.4 Règim dels serveis prestats per via electrònica.
11.5 Altres règims especials.
12. Gestió.
12.1 Declaracions censals.
12.2 Deures comptables.
12.3 Facturació.
12.4 Autoliquidació.
13. Infraccions i sancions.


Lliçó 9 IMPOSTOS ESPECIALS I ALTRES TRIBUTS

1. Diversitat d'imposició "especial".
2. Condicionants de la Unió Europea.
3. Impostos especials de fabricació:
3.1 Disposicions comunes.
3.1.1 Fet imposable i exempcions.
3.1.2 Meritacions i règim suspensiu.
3.1.3 Obligats tributaris.
3.1.4 Circulació.
3.2 Impostos sobre alcohol i begudes alcohòliques.
3.3 Impost sobre hidrocarburs.
3.4 Impost sobre les labors del tabac.
3.5 Impost sobre l'electricitat.
4. Impost especial sobre determinats mitjans de transport.
5. Impost especial sobre el carbó.
6. Impostos sobre l'energia.
7. Imposició sobre jocs d'atzar.
8. Impost sobre primes d'assegurances.

9. Impostos ambientals.

10. Impost sobre transaccions financeres

11. Impost sobre determinats serveis digitals

Lliçó 10. INGRESSOS TRIBUTARIS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

1. Fonts. Règim general i règim de concert.
2. Ingressos tributaris: classificació.
3. Tributs propis.
4. Recàrrecs sobre impostos estatals.
5. Tributs cedits. Remissió.
6. El règim especial de concert o conveni.


Lliçó 11 IMPOSTOS MUNICIPALS

1. Ingressos tributaris de les entitats locals: evolució.
2. Impostos municipals:
2.1 Impostos d'establiment obligatori.
2.1.1 Impost sobre béns immobles.
2.1.2 Impost sobre activitats econòmiques.
2.1.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2.2 Impostos d'establiment potestatiu:
2.2.1 Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
2.2.2 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa.
2.2.3 Impost sobre despeses sumptuàries: aprofitament de vedats de caça.


Lliçó 12. INGRESSOS TRIBUTARIS DE LES COMUNITATS EUROPEES

1. Els tributs duaners.
2. Els gravàmens agrícoles.
3. Participació en l'impost sobre el valor afegit dels estats membres.
4. Impost sobre els sous i salaris dels funcionaris.