Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0981 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català) per al Comerç Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Al llarg de les assignatures de traducció jurídica i econòmica la metodologia segueix una clara progressió, des de mètodes més dirigits i controlats cap a mètodes més basats en l'autoaprenentatge, sempre es té com a referent l'objectiu de crear una situació d'ensenyament-aprenentatge que funcione mitjançant el descobriment i el treball personal de l'estudiantat. Com indica l'apartat sobre metodologia en aquestes assignatures s'utilitza un enfocament que cerca potenciar al màxim l'autonomia de l'estudiantat i les habilitats d'autoformació per a formar traductors i traductores capaços d'adaptar-se amb facilitat a les canviants condicions del mercat de treball actual.

Així doncs, al llarg d'aquesta assignatura (l'última de l'itinerari d'especialització) el temari s'aborda a través del treball col·laboratiu i s'utilitza un entorn virtual de gestió de projectes. Es tracta d'un enfocament didàctic de marcat caràcter constructivista, basat en l'aplicació de noves tecnologies. Amb aquest plantejament pretenem acostar la docència universitària de la traducció professional a la realitat laboral, mitjançant la creació d'una nova situació d'ensenyament i aprenentatge que, gràcies a la incorporació de les TIC (tecnologies de la informació i les comunicacions), afavoreix la cooperació entre els components d'un equip de traducció per a la realització de totes les etapes (tant administratives com traductològiques) d'un encàrrec “real”.

El mètode de treball consisteix en el plantejament d'encàrrecs de traducció ben definits que l'estudiantat ha de realitzar en grups de cinc. L'encàrrec recorre totes les fases del treball de professional d'un traductor o traductora:

¨ Sol·licitud de pressupost per part del client (la professora).

¨ Presentació de pressupost per part del traductor o traductora (els grups d'estudiantat o l'estudiant o estudianta individual)

¨ Acceptació o renegociació del pressupost

¨ Treball de documentació terminològica i conceptual

¨ Fase de traducció

¨ Fase de revisió

¨ Elaboració de glossaris

¨ Facturació i arxiu

Aquestes fases de treball ja haurien d'haver estat practicades i assimilades en les assignatures anteriors de traducció jurídica, en les quals es treballa sempre amb el protocol de traducció que es presenta en la primera assignatura de traducció jurídica i econòmica en tercer curs de grau. Aquesta metodologia activa es desenvolupa fonamentalment en el laboratori de traducció. 

Des del punt de vista conceptual, en les sessions presencials analitzarem els problemes de la contractació internacional, els intents d'harmonització (convenis internacionals; Nova Lex Mercatoria; Dret europeu de contractes) i els contractes més usuals en el tràfic mercantil internacional (compravenda, agència, llicència, franquícia, poders, etc.). Per a açò utilitzarem com a material de treball fragments d'instruments legislatius internacionals, conveni de Viena i de Roma; contractes-tipus d'organismes internacionals per a l'harmonització del comerç internacional (UNCITRAL, ICC); models de contractes autèntics (els de la 209,  i escollirem els que ens interessen per al vessant internacional).

També dedicarem diverses sessions a introduir els conceptes bàsics del comerç exterior i a familiaritzar l'estudiantat amb els documents fonamentals d'aquest àmbit: factures, pressupostos, coneixements d'embarcament, certificats d'origen, mitjans de pagament internacional (cartes de crèdit, remeses bancàries, etc.).

S'utilitzarà l'Aula Virtual sols com a suport a la docència, ja que aquesta assignatura és presencial.