Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit de cada convocatòria. Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, l'estudiant o estudianta haurà de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en l’examen escrit.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

  • Examen escrit (80%). En aquest examen, sobre tot el temari del curs, es combinaran preguntes tipus test, preguntes de resposta breu i/o preguntes per a desenvolupar un tema. L'alumnat no podrà comptar amb cap mena d'ajuda externa. És recuperable en segona convocatòria.

  • Treballs acadèmics (20%). L’estudiantat lliurarà dos treballs de pràctica de traducció. S'hauran d'entregar aquestes tasques en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l'Aula Virtual. No són recuperables en segona convocatòria.

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.