Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar estratègies d'escriptura per a elaborar textos de caràcter general i ser capaç de produir diferents tipus de textos i gèneres textuals d'àmbit general.

Utilitzar correctament estructures amb problemes gramaticals i resoldre adequadament problemes lèxics.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació oportunes sobre la Llengua A què estan a l'abast de l'estudiant, utilitzar-les amb eficiència i desenvolupar el sentit crític en l'ús de les eines bàsiques de referència.

Practicar el treball en equip, conèixer els seus dificultats i avantatges. 

Posseir/desenvolupar un nivell de competència expert, tant oral com escrit, en la llengua materna.

Manejar recursos electrònics per a l'aprenentatge de la Llengua A i per a la documentació sobre aquesta.

Desenvolupar estratègies per a parlar en públic i desenvolupar estratègies comunicatives per a expressar les idees amb claredat.

Desenvolupar estratègies de lectura per a enfrontar-se amb textos d'àmbits general. Diferenciar i identificar distints tipus i gèneres textuals de tipus general.

Adaptar-se a noves eines d'aprenentatge i a un estil autònom d'aprenentatge de la llengua.