Sistema d'avaluació

Evaluación continua

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació