SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Documentació

20%

Presentación y defensa oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de mòdul. Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtindre un 5 sobre 10 en la qualificació global.

Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament el treball en una segona convocatòria

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16