Activitats

Ensenyaments teòrics

39,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

Resultats d'aprenentatge

SIS011_2 - Informar de sus responsabilidades a los distintos agentes implicados en la prevención

SIS011_1 - Evaluar responsabilidades en el organigrama de la prevención