Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial), que en aquest cas concret és de 60 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 42 6 - 12 60

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.