SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida per a cada part serà, almenys, el 25% del valor d'aquesta.

b) Per a considerar-se presentat, l'alumnat ha d'haver assistit a les avaluacions i haver realitzat els treballs.

c) Per a la segona convocatòria, no es conserva la nota dels treballs pràctics ni dels projectes i s'han de repetir encara que estaren aprovats en la primera convocatoria.. Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16