SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

a) Realització d'un examen escrit.
b) Entrega, dins del termini i en la forma escaient, d'exercicis individuals de teoria i pràctica.

c) Assistència i participació activa en el desenvolupament de les classes.

L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre en què s'imparteix la docència. En la segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Es considerarà com a "No presentat o no presentada" l'alumnat que no realitze l'examen escrit.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16