Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtenir 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua i examen), sempre que la nota de l'examen siga de 5 o més punts sobre 10. 

L'avaluació contínua constarà del lliurament d'exercicis pràctics individuals, que es valoraran, i la realització d'un projecte en grup seguint la metodologia que s'indicarà en classe. Es realitzarà un seguiment del projecte i s'hauran de lliurar  diferents entregables, que es valoraran. El projecte es desenvoluparà obligatòriament en grup. Per a aprovar l'assignatura és obligatori el lliurament de tots els entregables del projecte que s'exigeixen. Serà obligatori assistir a les sessions en les quals es realitza el seguiment del projecte. No hi ha nota mínima en l'avaluació contínua.
 
Mínims per a aprovar (1) Lliurament de tots els entregables del projecte de joc. (2) Assistència a les sessions de seguiment del projecte. (3) Nota mínima en l'examen de 5 punts sobre 10.
 
En les actes de cada convocatòria, únicament constaran com a presentat l'estudiantat que s'ha presentat a l'examen corresponent. L'estudiant o estudianta que ha lliurat el projecte però no s'ha presentat a l'examen figuraran com "No presentat / No presentada".
 
Per a aprovar en segona convocatòria la nota mínima a l'examen és també 5 sobre 10. Els exercicis individuals (que no siguen del projecte) podran tornar-se a lliurar. Per la naturalesa del projecte plantejat per a l'avaluació contínua, el projecte no serà recuperable en segona convocatòria.