Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota final major o igual a 5 (sobre 10), obtinguda a partir de la ponderació de les diferents proves de l'assignatura. En aquesta ponderació, la prova final té un pes del 75% i la avaluació contínua de l'25% (pràctiques de laboratori: 20%; altres activitats proposades: 5%).

La prova final consistirà en un examen final, encara que també podrà existir la possibilitat de considerar en la nota d'aquest apartat els exàmens parcials realitzats. En aquest últim cas, la nota de l'examen final tindrà un pes d'un 40% a la nota final de l'assignatura. Es requerirà una nota mínima de 4,5 sobre 10 en els diferents exàmens parcials realitzats i en l'examen final per assegurar una avaluació satisfactòria de tots els continguts de el curs.

Les activitats d'avaluació contínua (laboratori i activitats proposades) es consideren com proves no recuperables. És requisit imprescindible per aprovar l'assignatura en primera convocatòria assistir a les classes de laboratori.

Condicions de superació de l'assignatura. Tant en primera com en segona convocatòria la nota final per superar l'assignatura ha de ser major o igual a 5 sobre 10.

  •     Primera convocatòria. La nota final s'obtindrà a partir de la ponderació de la nota de l'examen final (i dels parcials quan es realitzin), i la nota de treball continu; sent imprescindible haver assistit a les classes de laboratori per a poder aprovar en aquesta convocatòria.
  •  Segona convocatòria. La nota final s'obtindrà partir de la ponderació de la nota de l'examen final i la nota de treball continu. En aquesta convocatòria no es tindran en compte les notes dels exàmens parcials realitzats durant el curs. Com l'avaluació contínua és no recuperable, la nota d'aquesta part de l'assignatura serà la mateixa que en primera convocatòria. En el cas de no haver assistit a les pràctiques de laboratori, l'assignatura es pot aprovar en segona convocatòria, tenint en compte que la nota màxima que es pot obtenir en aquest cas serà de 8 sobre 10, que correspondrà a la nota de l'examen final (ponderació de 75% a la nota final) i la nota de les activitats proposades (ponderació de 5% a la nota final
  • Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis. La nota s'obtindrà a partir de la realització d'un examen. Aquest examen dona opció a arribar al 100% de la nota de la convocatòria.

Un/una estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si realitza qualsevol examen escrit corresponent a aquesta convocatòria.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).

I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de" zero "a la avaluació de la corresponent activitat. en qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, de un procediment sancionador ".

Tenint en compte aquests articles de la normativa, les sancions que es derivin del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.