SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 76
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.

IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

Resultats d'aprenentatge

Descriure les arquitectures de sistemes distribuïts. (IR11)

Descriure i programar aplicacions amb objectes distribuïts. (IR11, IR14)

Descriure i dissenyar aplicacions per a sistemes distribuïts en Internet. (IR11, IR14)

Aplicar els paradigmes bàsics de sistemes distribuïts. (IR11, IR14)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16