SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació contínua

25%

Avaluació de pràctiques

25%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura cal obtindre 5 o més punts sobre 10 en sumar la valoració obtinguda en l'examen final escrit, l'avaluació contínua i la nota de pràctiques de laboratori. A més, serà necessari haver obtingut 4,5 o més punts sobre 10 en l'examen final.  

Al llarg del curs es realitzaran tres controls parcials que inclouran, cadascun, una part teòrica d'avaluació contínua i una part practica. El contingut de la part pràctica estarà directament relacionat amb els problemes proposats en les sessions pràctiques.  

La nota d'avaluació contínua serà la mitjana de la part teòrica dels controls parcials. 


La nota de practiques serà la mitjana de la part pràctica dels controls parcials. Aquesta nota es modularà per un factor que serà calculat a partir del nombre de practiques correctes lliuraments i pel nombre de sessions de laboratori a les quals assistisca l'alumne o alumna. Perquè el factor siga del 100% s'haurà d'assistir almenys al 70% de les sessions de laboratori i entregar correctament el 80% de les pràctiques proposades durant les sessions de laboratori.  

No hi haurà nota mínima per a superar l'assignatura ni en la part de pràctiques ni en l'avaluació contínua.


b) Es considerarà presentat tot aquell alumne o alumna que complisca qualsevol dels següents requisits: 1) haver-se presentat a l'examen final, 2) haver-se presentat a almenys dos controls parcials, o 3) haver-se presentat a l'examen de pràctiques en segona convocatòria.  

Si es compleix el requisit 2, però l'alumne o alumna no es presenta a l'examen final de primera convocatòria, es considerarà no presentat en primera convocatòria i presentat en segona convocatòria, independentment que es presente als exàmens final o de pràctiques de segona convocatòria. 


c) Recuperació de notes en segona convocatòria. La nota de l'examen final de la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria si s'ha obtingut en ella més d'un 4,5 sobre 10. La nota de pràctiques i d'avaluació contínua  es mantenen per a la segona convocatòria.  

Si no se supera el 5 en l'avaluació de les pràctiques en la primera convocatòria aquesta part es podrà recuperar mitjançant  un examen específic de pràctiques en la segona convocatòria.  

La nota d'avaluació contínua no és recuperable en segona convocatòria. 


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16