Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

 
La part teòrica s'avaluarà a partir d'exàmens de problemes parcials i un examen escrit final. Els exàmens de problemes parcials puntuaran sobre 1 punt dels 6 de nota teòrica. És punt no serà recuperable.

Per a superar l'assignatura, cal obtindre:

- 2,5 punts (sobre 5) en l'examen escrit per a poder sumar la nota dels exàmens de problemes parcials que es realitzaran al llarg del curs. 

- 2 punts (sobre 4) en pràctiques.

Qui haja realitzat l'examen escrit se li considerarà presentat/presentada a l' assignatura.

Aquells o aquelles alumnes que hagen superat una part de l'assignatura (teoria o pràctiques) conservaran la qualificació durant les convocatòries del mateix curs acadèmic.
 

Se recorda que d'acord amb l'article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la posible iniciació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.