Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

La superació de les Pràctiques Externes exigeix:


1.- La realització efectiva de les pràctiques (245 h), llevat que concórrega algun cas excepcional.


2.- L'assistència a les sessions de tutorització a les quals siga convocat pel tutor responsable.


3.- La realització d'una memòria explicativa de les activitats desenvolupades. Aquesta memòria ha de reunir els requisits següents:


3.1.- Extensió mínima de 30 folis A4 i màxima de 50, redactada fent un ús correcte de qualsevol de les llengües oficials de la Universitat Jaume I.


3.2.- Una part de la mateixa anirà dedicada a descriure i valorar el lloc de realització de les pràctiques. La memòria deu, per tant, reflectir quin és el sector professional on l'estudiant s'ha inserit i valorar la pertinència dels estudis de Criminologia en aqueix context professional


3.2.- Una altra part de la memòria es destinarà a detallar les concretes funcions que l'estudiant ha desenvolupat en aqueix lloc.


3.3.- El terç restant es destinarà a exposar algun o alguns dels assumptes més representatius, fent constar clarament la participació que en el mateix haja tingut l'estudiant, així com el rendiment acadèmic que, segons el parer de l'estudiant, li ha reportat la pràctica en qüestió.


4.- El lliurament d'un informe elaborat pel supervisor en el qual es valorarà l'aptitud, interés i comportament de l'estudiant, la qual cosa complementarà els judicis que el supervisor haguera emés, si escau,  en les entrevistes i converses mantingudes amb el tutor.


 A partir d'ací, la qualificació seguirà els percentatges següents: 


Memòries i informes relatius al desenvolupament i bon aprofitament de les pràctiques 50%


Entrevistes de tutorització i, si escau, informes d'experts 50%


 


CASOS EXCEPCIONALS 


Hauran de comunicar-se al coordinador a principi de curs (torn d'octubre), llevat que la matrícula s'haja realitzat al febrer (en aquest cas haurà de comunicar-se el mes de març). La seua gestió es durà a terme seguint la normativa general (capítol VI), articles 24 i 25. 


a) Treballs acadèmicament dirigits 

Quan les pràctiques no es puguen dur a terme, es podrà fer un treball acadèmicament dirigit (*TAD). El departament (o coordinador) nomenarà un tutor perquè assumisca la direcció del treball. 


b) Exempció 


Els estudiants que ja estiguen incorporats al món laboral, mitjançant beca o contracte laboral o ho hagen estat durant l'últim any, poden sol·licitar l'exempció de la realització de les pràctiques si es compleixen els següents requisits: 


• En el seu treball realitzen (o han realitzat) tasques similars a aquelles que es realitzen en les Estades en Pràctiques. 

• La beca o contracte ha estat vigent durant, almenys, sis dels últims dotze mesos, o està encara vigent, i la seua duració cobreix com a mínim les hores corresponents a l'Estada en Pràctiques per la qual se sol·licita aquesta exempció. 

• En el moment de començar la beca o contracte laboral es compleixen els requisits establits per a l'assignatura CS1043. 


Per a sol·licitar aquesta exempció, l'alumne haurà d'emplenar un formulari (sol·licitud d'exempció de *practicum) disponible en: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/docs/exemp.pdf i aportar la següent documentació: 


• Fotocòpia del contracte laboral o de la concessió de la beca. 

• Breu memòria descriptiva del treball que es desenvolupa o que s'ha desenvolupat en l'empresa. 


No obstant això l'exempció, l'alumne haurà de presentar una memòria que haurà de seguir els mateixos paràmetres de l'exigida als estudiants en pràctiques. Aquesta documentació s'ha d'entregar al coordinador d'Estades en Pràctiques, i serà valorada per un professor-tutor assignat a l'alumne. Si es considera oportú, tant el professor com l'estudiant poden sol·licitar la defensa de la memòria davant un tribunal format per membres de la Comissió de *Practicum. La data de defensa s'ha de comunicar a l'estudiant amb un mínim de deu dies d'antelació. 


Podran estar exempts aquells alumnes que hagen realitzat pràctiques externes extracurriculars de més de 300 hores havent de presentar una memòria que haurà de seguir els mateixos paràmetres que les que s'exigeixen als estudiants en pràctiques.