Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Proves avaluables:

- Treballs acadèmics (40% de la nota global): l'alumnat haurà de realitzar, organitzat per grups, un dossier de producció complet (equival a l'ítem de projectes de l'apartat 10.1 d'aquesta guia).

- Examen (40% de la nota): cada alumne i alumna haurà de respondre cinc preguntes de desenvolupament amb espai limitat a un full per les dues cares en total, i a un test multiresposta, consistent en vint preguntes, amb quatre contestacions possibles, de les quals només una és correcta (tres errònies resten una encertada). Proporció en el càlcul de la nota final: 50% desenvolupament (exemple: un punt sobre deu cada pregunta) / 50% test.

- Presentacions orals dels treballs (20% de la nota). Aquest apartat inclou l'avaluació d'un seminari obligatori, consistent en l'elaboració d'un resum-reflexió sobre el contingut d'una màster class, relacionant amb la matèria vista a les sessions de teoria i amb una valoració global de l'assignatura.

Per a superar l'assignatura cal aprovar (nota mínima de 5 sobre 10) cada una de les proves avaluables.

Per constar com a presentat o presentada en una convocatòria, l'alumnat haurà de presentar-se a totes les proves; totes són recuperables a la segona convocatòria.