Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

Elaboració de treballs acadèmics (30%)

15% (1,5 punts) – Anàlisi en grup d’una fotografia (entrega per escrit i presentació a classe)

15% (1,5 punts) - Anàlisi en grup d’una un fragment fílmic (entrega per escrit i presentació a classe)

Examen escrit (70%): Es composa dels següents apartats:
La prova escrita (70% de la nota final, 7 puntos), que es durà a terme en el període d’examens al final del primer semestre, constarà de dues parts:

30% (3 punts) – preguntes teòriques de desenvolupament, sense ajuda de cap material escrit.
40% (4 punts) – anàlisi d’una imatge fotogràfica  (2 punts) i anàlisi d’un fragment fílmic (2 punts), amb l’ajuda d’una taula de conceptes bàsics de les metodologies d’anàlisi de la imatge estudiades durant l’assignatura.

L’assistència al seminari de l’assignatura es obligatòria y el seu contingut entra com a matèria de la parta teòrica de l’examen.


Per tal de superar l’assignatura s’haurà d’obtindre sempre el 50% de la qualificació a les dues parts de l'examen escrit (preguntes teòriques i anàlisi de fotografia i fragment cinematogràfic).

Els criteris d’avaluació d’aquestos treballs pràctics seran exposats a classe i publicats a l’aula virtual-

 

 

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

 

ALTRA INFORMACIÓ

Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

 

Faltes greus: errors ortogràfics (v/b, s/x, i/ll, h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici en la seua totalitat.

 

Faltes lleus: els errors d'accentuació (titlles) es penalitzaran amb 0,25 menys; i els errors de concordança entre subjecte i verb; i errors de puntuació (punts, comes, etc.), amb 0,1 menys.