Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0950 - Teoria i Tècnica del Guió

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) L'assignatura ha de dur a terme tot el procés d'escriptura d'un guió, de manera que les classes estan adaptades a una mena de taller creatiu. Per aquesta raó, cada exercici o fase de la feina s’ha d’entregar i avaluar segons les dates pautades. Cadascun d'aquests exercicis o treballs ha de salvar-se amb un mínim del 50% per superar l'assignatura. Els criteris de valoració per a la presentació oral i pòster s'ajustaran a les pautes marcades en la metodologia dels primers treballs d'escriptura de guió: tema, idea narrativa, trama i sinopsi.

b) Si no s’entrega qualsevol dels diversos treballs, és motiu de suspens. En el moment que l'alumnat entregue tots i cada un dels exercicis es podrà fer la mitjana. L’entrega de treballs, en segona convocatòria, amb errors greus de formalització, redacció i dramatització comportarà un suspens. L'alumnat pot superar la segona convocatòria entregant adequadament tots els exercicis que s'han exigit per a l'elaboració de l'escriptura d'un guió literari i tècnic, així com els passos previs a aquests (tema, idea narrativa, trama i sinopsi) L'avaluació dels treballs es mantindrà de la mateixa manera tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria oficial.

La qualificació global serà el resultat d'una mitjana mitjançat la combinació de les valoracions obtingudes en cada un dels treballs indicats en l'apartat 10.1. d'aquesta guia docent.

L'assistència al 85% de les classes es considera necessària per a avaluar l’alumnat en la primera convocatòria, la qual segueix el mètode d'avaluació contínua. Per als qui entreguen els treballs en la 1a convocatòria, es tindrà en compte l'assistència llevat que haja tingut algun tipus de justificació (llija's: motius de salut, o de treball o motius personals raonables). En cas de no haver assistit a classe, en la 2a convocatòria l'alumne haurà d'entregar puntualment, segons la data oficial de la segona convocatòria, tots i cadascun dels exercicis que s'exigeixen per a superar l'assignatura.


Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà «Presentat o presentada» qui presente tots els treballs exigits per a superar l'assignatura. Tots els treballs s'han d’entregar a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual, en format PDF i en Word. En cas de no arribar a l'exercici de tractament de guió es considerarà l'alumne o alumna com a no presentat, perquè no corra la convocatòria, encara que es tracte d'un suspens per entrega incompleta dels treballs requerits.

NOTES IMPORTANTS:
Els treballs finals s'han de presentar impresos correctament i enquadernats amb les dades acadèmiques exigides: logotip de l'UJI, nom i codi de l'assignatura, curs acadèmic, DNI (en PDF) i en Word el nom complet de l'alumne o alumna. Es poden establir bonificacions per assistència i/o seminaris específics que oportunament s'anunciaran, sempre que aquest increment no excedisca d'un punt a la nota final. La participació activa en les classes es valorarà com un plus de l'avaluació final (dins del 10%). Les dates màximes establides per a entregar tota la documentació de projecte seran les fixades com a data d'examen oficial i no s'admetran retards.

Es poden establir bonificacions per assistència a classe i/o a seminaris específics que oportunament s'anunciaran, sempre que aquest increment no excedisca d'1 punt en la nota final. La participació activa en les classes es valorarà com un plus de l'avaluació final. Les dates màximes establides per a entregar tota la documentació del projecte seran les fixades com a data d'examen oficial i no s'admetran endarreriments.