Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0938 - Psicologia de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.
L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a avaluar en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d'avaluació contínua.
Els tipus de prova i la seua metodologia són:
Examen escrit individual (10%). Recuperable en segona convocatòria.
Projectes (20%) + Presentacions orals i pòsters (20%) = 40%. Treball en grup (cinc-sis components). Recuperable de forma individual en segona convocatòria.
La prova consistirà en l'elaboració d'un projecte d'aplicació pràctica dels continguts apresos en l'assignatura, d'acord amb la guia presentada en l'Aula Virtual. La presentació oral del projecte tindrà caràcter grupal, però implicarà una avaluació individual de les intervencions de cada component. Caldrà acompanyar la presentació oral d'un suport audiovisual elaborat pel mateix grup. La presentació dels projectes es realitzarà en classe, en presència de la resta de grups, els quals podran formular preguntes i realitzaran una avaluació (no vinculant) de la presentació/suport audiovisual dels altres treballs.
Resolució de casos (20%) + Elaboració de treballs acadèmics (30%) = 50%. Treball en grup (cinc-sis components). Recuperable de forma individual en segona convocatòria, a través d'un treball amb continguts semblants a les pràctiques realitzades en classe.
La prova consistirà en la realització d'una memòria de pràctiques, elaborada d'acord amb la guia presentada en l'Aula Virtual de l'assignatura. En la memòria s'inclouran quatre de les pràctiques realitzades en classe i el seminari. Qui no assistisca al seminari haurà d’entregar de forma individual un treball relacionat amb el tema del seminari per a poder optar al percentatge de nota que implica dins de la memòria de pràctiques (5% per participació i 5% per resum/treball).
No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.
Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys un 60% sumant la resta de proves avaluables.

Els treballs presentats en esta assignatura hauran d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/
Tots els treballs s'han d’entregar mitjançant les tasques habilitades en l'Aula Virtual.