Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Treballs acadèmics: l'alumnat ha de realitzar, organitzat per grups, dossiers de producció complets.

Examen: cada alumne o alumna ha de respondre cinc preguntes de desenvolupament amb espai limitat a un full per ambdues cares en total, i a un test multiresposta consistent en vint interrogants, amb quatre contestacions possibles, de les quals solament una és correcta (tres errònies resten una encertada).

Proporció en el càlcul de la nota final: 50% desenvolupament (ex.: un punt sobre deu cada pregunta) / 50% test.

Les proves estrictament necessàries per a la superació de l'assignatura per a l'alumnat en la convocatòria, per tant, són tant la realització i aprovat –amb nota mínima de 5 sobre 10) de l'examen (40%); com del treball acadèmic (dossier de producció) (40%); el 20% restant correspon a "Presentació oral i/o pòster" vinculada a seminaris.

Totes les proves són recuperables; el requisit per constar com a presentat en una convocatòria és entregar totes les dites proves; en teoria no és imprescindible l'assistència, en pràctiques, sí.