Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

Les proves que necessàriament ha de superar els i les alumnes són dues:

    Examen escrit.
    Dues pràctiques en grup d'anàlisi de films.

b) La qualificació final es calcularà de la següent manera.
Examen (45% de la nota final):                
Part pràctica (40% de la nota final): dues pràctiques grupals i examen pràctic.
Presentacions i pòsters (15% de la nota final).

La prova escrita (45% de la nota final) es realitzarà en el període d'exàmens del final del primer semestre, constarà de tres parts:

    La primera part de la prova escrita consistirà en un examen tipus test o bateria de preguntes breus sobre el contingut de les lectures i temes impartits en classe (valor: 1 punt de l'assignatura).
    La segona part de la prova escrita consistirà a respondre a una qüestió amb un breu assaig o dues preguntes de desenvolupament a triar entre un mínim de quatre (valor de l'exercici: 3,5 punts de la nota final).
    La tercera part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una seqüència audiovisual (valor de l'exercici: 2 punts de la nota final). 


Totes les proves són recuperables en segona convocatòria.

L'assistència a pràctiques és obligatòria, caldrà completar un 85% d'hores presencials.

Pràctiques en grup 1 i 2: anàlisi de films (2 punts de la nota final).

Les pràctiques en grup consisteixen en la realització d'una anàlisi d'una pel·lícula. Els grups hauran d'estar formats entre quatre i sis estudiants i estudiantes. La pràctica consistirà en una presentació i posterior entrega del treball escrit.
La nota mínima en totes les pràctiques i exàmens per a poder computar la mitjana serà de 4,5 punts sobre un màxim de 10.
No presentar algun dels treballs significa el suspens automàtic.
L'única manera acceptada per a presentar qualsevol de les proves serà la càrrega del document en la tasca habilitada a l’efecte en l'Aula Virtual de l'assignatura.