Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la nota obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a l’avaluació en primera convocatòria.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

1.       Examen escrit (45%): avaluació contínua de teoria o examen final de teoria. Recuperable en segona convocatòria.

2.       Projectes (45%): exercicis tècnics i projecte final. Recuperables en segona convocatòria.

3.       Presentacions orals i pòsters (10%): recuperables en segona convocatòria.

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente almenys al 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual..