Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació


La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d'avaluació contínua.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

  • “Examen escrit individual” (45%). Recuperable en segona convocatòria.
  • “Resolució de casos” (15%). Pràctica individual dins de l'aula. Recuperable de manera individual en segona convocatòria.
  • "Elaboració de treballs acadèmics" (20%). Pràctica individual dins de l'aula. Recuperable de manera individual en segona convocatòria.
  • "Presentacions orals i pòsters" (10%). Prova avaluable de manera individual dins de l'aula. No recuperable en segona convocatòria.
  • "Observació/execució de tasques i pràctiques" (10%). Prova individual associada a l'activitat de seminari. És obligatòria l'assistència al seminari per a optar a la seua avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb l’entrega d'un treball d'associat al tema del seminari. És recuperable, de manera individual, en segona convocatòria. Per a la recuperació del seminari, l’alumnat haurà de proposar una ponència relacionada amb l'assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa per la professora, farà el treball corresponent.

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.