Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

    
La realització d'activitats i treballs relacionats amb la teoria de l'assignatura, que s'aniran plantejant al llarg del curs i tindran data límit de lliurament estipulada en cada cas. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes o importància a la nota final serà del 20%.

    
L'avaluació de treballs de laboratoris, tant individuals com en equip, que s'aniran plantejant al llarg del curs i tindran data límit de lliurament estipulada en cada cas. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes a la nota final serà del 20%.

    
Realització d'un treball individual que englobi la major part de l'assignatura o que se centri en algun aspecte concret que sigui d'interès per a l'alumne. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes a la nota final serà del 60%. S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 4 en aquesta part per poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat a la convocatòria l'estudiant que realitzi el treball final de l'assignatura amb independència que hagi lliurat o no les activitats plantejades en els terminis establerts. Si un alumne ha lliurat els treballs, però no ha presentat el treball final se li considerarà com no presentat a la convocatòria.

Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període de classes es guardaran durant tot el curs, no així per a cursos posteriors. Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si finalitzat el semestre un estudiant no arribés al 5 en la nota final, o bé no hagués arribat al mínim de 4 en el treball final, haurà de tornar a realitzar el treball final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol) per poder obtenir la qualificació que li permeti aprovar.

L'avaluació dels treballs relacionats amb la teoria de l'assignatura (problemes), gaudirà d'un segon termini de lliurament per a la convocatòria de juliol, només en el cas que no s'haguessin lliurat en els terminis establerts en el període ordinari. Aquest no és el cas de les activitats relacionades amb els laboratoris que només poden lliurar en els terminis establerts durant el curs.