Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació està dividida en dos blocs:

Bloc 1 (30%): avaluació dels exercicis que es proposen al llarg del curs, on no només es valorarà la resposta correcta, sinó també el nivell d'esforç, ja que l'objectiu en aquesta etapa és aprendre.

Bloc 2 (70%): entrega per escrit i exposició oral en classe d'un treball pràctic (un projecte) al final del curs, consistent bàsicament en la modelització i implementació d'un model de simulació. Al llarg del curs es proposaran els projectes a escollir i s'especificarà la guia que ha de seguir-se per desenvolupar el projecte. Per a presentar el projecte, serà necessari haver superat el bloc 1.

Hi haurà dos itineraris segons si s'assisteix o no al 80% de les classes, que anomenarem a) i b) respectivament.

a) Els exercicis del bloc 1 es realitzaran majoritàriament a classe, en grup o bé individualment, encara que també es proposarà algun exercici per realitzar-lo a casa individualment, i entregar-lo en la classe següent. A més, el projecte del bloc 2 podrà fer-se tant individualment com per parelles (si els dos membres de la parella assisteixen regularment a classe). En aquest cas, l'exposició oral serà compartida, segons les especificacions que s'indiquen en la guia del projecte.

b) En cas de no poder assistir a les classes, haureu de posar-vos en contacte amb la professora al començament del curs  perquè us indique els exercicis a realitzar al llarg del curs (diferents dels realitzats en classe) i que s'hauran d'entregar setmanalment. El projecte del bloc 2, es realitzarà individualment, i necessàriament s'haurà d'exposar oralment en classe, si les circumstàncies ho permeten. En cas contrari, s'especificarà la manera de presentació en l'Aula Virtual.

En cas de no superar en el primer semestre l'assignatura, l'avaluació també es basarà en els dos blocs, com l'itinerari b.

També hi ha la possibilitat que si es prefereix, l'avaluació per complet es base en un examen (amb ordinador) dels continguts tractats al llarg del curs.

Tant el projecte com els exercicis estaran majoritàriament en anglès, ja que part de l'assignatura és en anglès.

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir en global almenys 5 sobre 10. L'estudiant o estudianta es considerarà presentat a la convocatòria si presenta el projecte o fa l'examen.