Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35,2
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tindre una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

Resultats d'aprenentatge

CA_06_Aplicar els principis bàsics de la catàlisi homogènia i heterogènia.

CA_05_Conèixer els principis bàsics de cinètica química.

CA_04_Conèixer aspectes bàsics de la catàlisi i dels fenòmens d'adsorció.

CA_03_Dissenyar i analitzar sistemes i experiments per a estudis cinètics.

CA_02_Aplicar mètodes matemàtics i estadístics.

CA_01_Obtindre equacions cinètiques i saber aplicar-les en problemes reals.