Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tindre una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

Resultats d'aprenentatge

QS_09_Manejar les fonts bibliogràfiques i bases de dades científiques

QS_08_Comprendre textos científics en llengua anglesa.

QS_07_Saber expressar-se d'oral i escrit.

QS_06_ Aprendre de manera autònoma.

QS_05_Dominar els fonaments científics i tecnològics bàsics per a adquirir de manera autònoma nous coneixements i tècniques relacionades amb la química supramolecular.

QS_04_Conèixer amb precisió les interaccions que intervenen en el reconeixement molecular en diferents mitjans per a comprendre l'efecte del dissolvent en el qual es realitza l'estudi.

QS_03_Conèixer concretament la terminologia científica necessària per a la descripció de processos supramoleculars per a comprendre articles d'investigació relacionats amb aquesta mena de química.

QS_02_Conèixer teòricament les possibilitats que ens ofereixen les diferents tècniques instrumentals per a entendre la caracterització de diferents sistemes supramoleculars.

QS_01_Analitzar raonadament els elements estructurals que determinen el reconeixement de cations i anions per a poder determinar la potencial aplicabilitat de nous sensors supramoleculars.