Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-INS05 - Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.

CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

RA84 Aplicar técnicas de trabajo en grupo y de presentación de informes

RA83 Identificar los principios básicos y normativa de seguridad en el transporte de mercancías.

RA82 Indetificar los sistemas de transporte y elevación aplicado a la industria..

RA81 Identificar y aplicar los sistemas de almacenamiento y embalaje de productos industriales.