Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de la suma de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Examen a la fi de l'semestre (60%).

b) Participació de l'estudiant en el desenvolupament de l'assignatura durant el semestre (40%).

Per avaluar l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura es realitzarà un examen a la fi del semestre. Consistirà en una sèrie de qüestions sobre aspectes teòrics de la matèria, alternades amb preguntes sobre notícies de premsa o textos especialitzats relacionats amb els continguts de l'assignatura. No es pretén la memorització exhaustiva dels continguts, sinó que s'intenta avaluar el grau de comprensió assolit i la capacitat de relacionar conceptes. S'exigeix ​​aprovar l'examen per superar l'assignatura. En cas de no aprovar-se l'examen en la primera convocatòria, haurà de recuperar-se en la següent convocatòria del curs acadèmic.

Pel que fa a l'avaluació de la participació de l'estudiant en el desenvolupament de l'assignatura durant el semestre, es valorarà el lliurament de les activitats sol·licitades abans de les sessions teòriques i pràctiques, així com la participació en el desenvolupament de les activitats pràctiques. Per a les activitats relacionades amb les sessions pràctiques, es tindrà en compte la qualitat dels informes breus que hagin de ser lliurats, les presentacions, les aportacions i les crítiques realitzades pels estudiants en les diferents sessions. Es tracta d'una activitat d'avaluació contínua, no recuperable a la segona convocatòria. La nota d'aquesta activitat es mantindrà durant totes les convocatòries de el curs acadèmic en el qual s'ha matriculat l'alumne (incloent la convocatòria extraordinària).

Es considera que un / a estudiant s'ha presentat a la convocatòria corresponent quan es presenti a l'examen final.